Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

РІШЕННЯ

 

від 10.09.2019 № 1019 

м. Бровари

 

Про внесення змін в Додаток 6

до Порядку проведення інвестиційного

конкурсу звідбору інвестора для

проведення робіт по комплексній забудові

території міста, яка складається із земельних

ділянок орієнтовною площею 3,1003 га в

межах вулиць Петлюри Симона, Металургів,

Проектна 1, Проектна 2 в м. Бровари

Київської області, затвердженого рішенням

виконавчого комітету Броварської міської

ради Київської області

від 23.07.2019 №875 (зі змінами)

 

З метою проведення робіт по комплексній забудові території міста, яка складається із земельних ділянок орієнтовною площею 3,1003 га в межах вулиць Петлюри Симона, Металургів, Проектна 1, Проектна 2 в м. Бровари Київської області, на підставі протокольного рішення попереднього засідання конкурсної комісії від 25.07.2019, розглянувши подання управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області від 06.09.2019 № 01-23/1459, керуючись п.п.1 п.а ст.30, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про інвестиційну діяльність» виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни в Додаток 6 до Порядку проведення інвестиційного конкурсу з відбору інвестора для проведення робіт по комплексній забудовітериторії міста, яка складається із земельнихділянок орієнтовною площею 3,1003 га вмежах вулиць Петлюри Симона, Металургів,Проектна 1, Проектна 2 вм. БровариКиївської області, затвердженого рішеннямвиконавчого комітету Броварської міськоїради Київської областівід 23.07.2019 №875 (зі змінами), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Виконуючий обовязки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                             О.В. Резнік

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

                          Броварської міської ради

Київської області

Від 10.09.2019  №1019

 

ДОГОВІР №_____

участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку
по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21-б, в м. Бровари Київської області

м. Бровари                                                                             "___" ________2019 року

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, що іменується надалі  «Замовник», в особі начальника управління Решетової Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Положення (надалі – «Замовник»),  з однієї сторони та

в особі  директора __________________________________, (надалі «Генпідрядник»), який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

в подальшому разом іменуються як "Сторони", а кожна окремо "Сторона", уклали цейДоговір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ 1 ТЕРМІНИ

1.1. Поняття, визначення і терміни, що вживаються в цьому Договорі, якщо інше не встановлено в тексті цього Договору, означають наступне:

1.1.1. "Договір" – цей Договір участі у будівництві об’єкту: "Будівництво 301-квартирногожитловогобудинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21- б в м. Бровари Київської області", підписаний Сторонами, включаючи усі додатки, угоди, зміни, доповнення та додаткові угоди, тощо до цього Договору, які є невід'ємними його частинами.

1.1.2. "Замовник" –Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської областіза місцезнаходженням: 07400, Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 4А.

1.1.3. "Генпідрядник" – юридична особа за законодавством України з функціями Замовника - __________________________за місцезнаходженням:_____________________, діє згідно з вимогами чинного в Україні законодавства, умов цього Договору і має право виконувати будівельні на підставі Ліцензії серія № _____від_______________р.

1.1.4. "Субпідрядник/Субпідрядні організації" - юридичні чи фізичні особи, які виконують роботи на Об'єкті за договорами підряду чи субпідряду, укладеними з будь-якою зі Сторін.

1.1.5. "Сторони" – Генпідрядник і Замовник, тобто організації, які уклали (підписали) цей Договір.

1.1.6. "Об'єкт" – Будівництво 301-квартирногожитловогобудинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул.Петлюри Симона (Черняховського) 21-б в м. Бровари Київської області, роботи з будівництва якого виконує Генпідрядник за цим Договором.

1.1.7. "Частка Об’єкта"– частина Об’єкта, яка належить Генпідряднику або Замовнику, згідно Акту розподілу площ, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.1.8. "Будівельно-монтажні роботи" ("Роботи") – комплекс робіт, організацію яких забезпечує на Об'єкті Генпідрядник/виконуються Субпідрядниками, на підставі Проектної документації, що розробляється згідно умов цього Договору, і розподіляються за видами та етапами, визначеними у відповідних Угодах до цього Договору.

1.1.9. "Проектна документація" – сукупність необхідних документальних матеріалів (текстових та графічних) стадії "Робоча документація" та. або "Робочий проект" щодо будівництва Об'єкту, що обґрунтовують проектно-дослідницькі рішення, визначають обсяги Робіт, потреби в устаткуванні, будівельних конструкціях, матеріальних і інших ресурсах, робочі креслення, інші документи, що затверджуються у встановленому порядку.

1.1.10. "Прихованіроботи" – частиниРобітабочастиниОб’єкту, якітехнологічнозакриваютьсяпривиконанніподальшихчастинРобітабомонтажнихконструкцій, внаслідокчогоперевіритиякістьіточністьїхвиконаннястаєнеможливим.   

1.1.11."Будівельний майданчик" (фронт робіт) – земельна ділянка загальною площею 0,9316 газа адресою м. Бровари, вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21-б. Кадастровий номер 3210600000:00:030:0535, що знаходиться в користуванні Замовника відповідно до Витягу з Державною реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №170375967 від 13.06.2019.

1.1.12. "Термін ("строк") виконання робіт" – період від початку до закінчення виконання Робіт.

1.1.13. "Календарний графік виконання робіт" – розроблений Генпідрядником та погоджений Замовником графік, що визначає строки, послідовність та обсяги виконання Робіт.

1.1.14. "Етап робіт" – окрема, технологічно завершена частина Робіт зі спорудження Об’єкта.

1.1.15. "Додатки" – всі додатки до цього Договору, складені українською мовою та підписані Сторонами, що є його невід'ємними частинами.

1.1.16. "ДБН" – чинні на території України державні будівельні норми, стандарти та правила.

1.1.17. "Додаткові роботи" – це роботи, необхідність виконання яких виявлена Замовником та/або Генпідрядником у ході виконання основних Робіт. Виконання Генпідрядником Додаткових робіт здійснюється, у разі підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору або Угоди до цього Договору.

1.1.18. "Супутнізагальнобудівельніроботи" – роботи, якінеєосновнимивідповіднодоумовцьогоДоговору, алевиконанняякихєнеобхіднимдлявиконанняГенпідрядникомосновнихРобіттадлязабезпеченняготовностіОб'єкта.

1.1.19. "Проектувальник" – юридичнаособа, якамаєусвоємускладівідповіднихвиконавців, щозгідноіззаконодавтсвомодержаликваліфікаційнийсертифіка, абофізичнаособа, яказгідноіззаконодавстоммаєвідповіднийкваліфікаційнийсертифікатнавиконанняробітзрозробкиПроектноїдокументації, відповіднодоякоїГенпідрядниквиконуєРоботи.

1.1.20. "Особа, що здійснює технічний нагляд" – уповноважений та відповідальний представник Генпідрядника, що здійснює технічний нагляд під час будівництва Об'єкту.

1.1.21. "Організація, щоздійснюєавторськийнагляд" – юридичнаособазазаконодавствомУкраїни –___________________________________(кодЄДРПОУ____________), місцезнаходження: __________________________________щоздійснюєавторськийнаглядпідчасбудівництваОб'єкту.

1.1.22. "Виконавча документація" – це комплекс документів, що підтверджують відповідність виконаних Робіт Проектній документації та вимогам чинних нормативних документів.

1.1.23. "Дефекти та недоліки в Роботах" – невідповідність виконаних Робіт умовам Договору та (або) затвердженій Проектній документації та (або) чинному законодавству України (в т.ч. чинним державним нормативам в галузі будівництва і актам регіонального законодавства).

1.1.24. "Об’єкт незавершений будівництвом"–об’єкт незавершений будівництвом, що знаходиться за адресою м. Бровари, вул. Петлюри Симона (Черняховського), 21-б.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є участь сторін у будівництві Об'єкту: " Будівництво 301-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по вул. Петлюри Симона (Черняховського) 21-б в м. Бровари Київської області,".

2.2. В рамках цього Договору, Замовник є одночасно і Забудовником Об'єкту, функції якого покладає (передає) Генпідряднику.

2.2.1. Генпідрядникзобов'язуєтьсявиконуватифункціїГенеральногоінвестора, ГенеральногопідрядникабудівництваОб'єкта, ЗамовникатаЗабудовникащодовсіхдійнеобхіднихдляпроектування, будівництватавведеннявексплуатаціюкожноївідокремленоїсекції (багатоквартирногожитловогобудинку) Об'єктатаОб'єктавцілому, окрімдійякіможевиконатилишеЗамовник.В разі необхідності Замовник зобов’язаний надати, за відповідним запитом Генпідрядника, відповідну Довіреність на представника Генпідрядника.

2.2.2. Цим Договором Замовник відступає на користь Генпідрядника всі майнові та особисті немайнові права і право забудовника на Об'єктЗамовника як єдиного, законного та безумовноговласника цих прав. Генпідрядник набуває право повного розпорядження усіма площами приміщень, які будуть отримані в результаті будівництва Об’єкту, окрім частини площ, які належать Замовнику.

2.2.3. Кожна зі Сторін діє в межах функцій та обов'язків, визначених цим Договором.

2.3. Сторони домовились, що в межах повноважень, визначених цим Договором Генпідрядник зобов’язується за власний рахунок, своїми силами з використанням власних матеріалів забезпечити організацію комплексу будівельно-монтажних робіт щодо будівництваОб'єкту (надалі - Роботи), в тому числі супутніх загально будівельних робіт, безпосередньо пов'язаних з основними Роботами, Проектної документації та чинного в Україні законодавства, та сприяти введенню Об'єкту в експлуатацію, а Замовник зобов'язується надати Генпідряднику Будівельний майданчик (фронт робіт) та Об’єкт незавершеного будівництва, відповідно до умов цього Договору, виконувати функції землевласника та здійснити всі залежні від нього дії щодо вводу Об’єкту в експлуатацію.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник мас право:

3.1.1. Організовувати робочі наради, необхідні для виконання умов Договору та брати участь у нарадах, організованих Генпідрядником.

3.1.2. Розпоряджатися належною йому Часткою Об’єкту відповідно до Акту розподілу Об'єкта, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.1.3 Здійснювати всі юридично значимі дії, відносно Частки Об'єкту Замовникапісля підписання Акту розподілу Об'єкта.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог чинного законодавства України за кошти Генпідрядника

3.2.2. Сприяти Генпідряднику у отриманні необхідних вихідних даних по будівництву Об'єкту, технічних умов, погодженні проектної документації, отриманні дозвільних документів на будівництво.

3.2.3. Здійснити всі необхідні дії для введення  вексплуатацію кожної окремої секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкта та Об'єкта вцілому.

3.2.4. В разі необхідності надати, за відповідним запитом Генпідрядника, відповідну Довіреність на представника Генпідрядника.

3.2.5. Передати Генпідряднику у розпорядження за актом будівельний майданчик та Об’єкт незавершений будівництвом за Актом приймання-передавання протягом 30-ти календарних днів після підписання цього Договору.

3.3. Генеральний підрядник має право:

3.3.1. Отримувати та пред'являти будь-які документи, пов'язані з Об'єктом, усно та письмово звертатися (в т.ч. подавати, одержувати і підписувати необхідні довідки та документи) до державних та інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, включаючи органи державної влади, судової влади, органи нотаріату, з питань отримання правовстановлюючих документів, витягів про державну реєстрацію, довідок та інших документів, а також вчиняти всі юридично значимі дії, пов'язані з цим питанням.

3.3.2 Здійснювати всі юридично значимі дії, відносно ЧасткиОб'єкту Генпідрядника, в тому числі, але не виключно – право продажу, відступлення майнових прав, передачі в іпотеку, відчуження в будь-який інший спосіб Частки Об’єкту Генпідрядника в цілому або його складової частини (включаючи квартири, машиномісця, нежитлові приміщення вбудовані або прибудовані до Об’єкту, тощо).

3.3.3. Оформлювати Частку Об'єкту Генпідрядника та/або його складові у власність третіх осіб, згідно чинного в Україні законодавства.

3.3.4. Володіти, користуватися та розпоряджатися проектно-кошторисною документацією на Об'єкт (включаючи проектно-кошторисну та технічну документацію, розроблену та погоджену під час будівництва Об'єкту).

3.3.5. Вносити зміни до проектної документації.

3.3.6. Здійснювати комплекс прав та обов'язків замовника та забудовника при укладенні договорів з підрядними, субпідрядними організаціями, проектувальними та іншими необхідними для-виконання умов цього Договору організаціями та особами, що приймають участь у спорудженні-Об'єкту, залишаючись відповідальним за результат їхньої роботи.

3.3.7. Припиняти будівельні роботи в разі порушення Замовником своїх зобов’язань за цим Договором.

3.3.8. Мати безперервний фізичний доступ до всіх видів робіт в будь-який час на весь період будівництва Об'єкту.

3.3.9. Приймати та оплачувати виконані на Об'єкті роботи.

3.3.10. Проводити технічну інвентаризацію Об'єкту.

3.3.11. Здійснювати заходи по закінченню будівництва Об'єкту.

3.3.12. Здійснювати комплекс заходів та юридично значимих дій, пов'язаних із здачею Об'єкта в цілому або його частин в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку.

3.3.13. Подальшої експлуатації (обслуговування) завершеної будівництвом секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкту після введення її в експлуатацію.

3.3.14. Самостійно залучати інвесторів та інших осіб, що інвестують в будівництво капітальні вкладення, укладення цивільно-правових та господарських договорів.

3.3.15. Після введення в експлуатацію кожної відокремленої секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкта отримати її у власність.

3.3.16. Отримати від Замовника відшкодування документально підтверджених витрат, які понесе Генпідрядник за вимушений простій, або розірвання цього Договору, що сталося з вини Замовника

3.4. Генпідрядник зобов'язаний:

3.4.1. За сприяння Замовника, одержати необхідні вихідні дані по будівництву Об'єкту.

3.4.2. Забезпечити безперервність фінансування по виготовленню та погодженню проектно-кошторисної документації по будівництву Об'єкту.

3.4.3. Забезпечити фінансування та отримання дозвільної документації на будівництво Об'єкту.

3.4.4. Забезпечувати безперервність фінансування будівництва Об'єкту та здійснення відповідних розрахунків за будівельно-монтажні роботи.

3.4.5. Здійснювати контроль та технічний нагляд за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, відповідністю обсягу та вартості виконаних робіт проектам, кошторисам і будівельним нормам і правилам, а матеріалів і конструкцій – державним стандартам і технічним умовам.

3.4.6. Здійснювати перевірку відповідності матеріалів і обладнання, що використані в будівництві Об'єкту, умовам договорів, укладеним з підрядниками та іншими особами, що беруть участь у спорудженні Об'єкту, та проектній документації.

3.4.7. Забезпечити фінансування будівництва Об'єкту в обсягах, необхідних для введення його в експлуатацію, в т.ч. придбання інженерного обладнання.

3.4.8. Забезпечувати оплату вартості робіт, пов'язаних з благоустроєм території, геодезичною зйомкою, підключення інженерних міських мереж, відшкодування відновлювальної вартості зелених насаджень та інші роботи міських служб, пов'язані з будівництвом, введенням в експлуатацію кожної відокремленої секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкту та Об'єкту вцілому, а також оформлення правовстановлюючих документів на Об'єкт.

3.4.9. Забезпечити фінансування проведення авторського нагляду за будівництвом у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації.

3.4.10. Забезпечити будівництво необхідним інженерним обладнанням, контрольно вимірювальними приладами, кабельно-провідниковою продукцією та іншими матеріалами.

3.4.11. Забезпечити укладення відповідних договорів з виконавцями на проведення пусконалагоджувальних робіт та вимірювань потужностей експозиційної дози гамма-випромінювань з їх початком та закінченням в строки, як: забезпечують введення в експлуатацію секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкту та Об'єкту вцілому.

3.4.12. Здійснювати всі бюджетні та не бюджетні платежі на виконання цього Договору (в т.ч. здійснювати всі платежі, пов'язані з виконанням функції замовника/забудовника.

3.4.13. Нести відповідальність за правильність розрахунківпо конструкціям іт.п., що виконуютьсявідповідною спеціалізованою організацією, а також, за результати Субпідрядних організацій.

3.4.14. Дотримуватись строків виконання Робіт за цим Договором.

3.4.15. Вчасно, до моменту виконання Робіт, попередити Замовника про виявленні ним необхідні Додаткові роботи, що ведуть до збільшення вартості Робіт або строків їх виконання за Договором.

3.4.16. Безпосередньо здійснювати заходи стосовно будівництва Об’єкту як власними силами так і з долученням субпідрядних організацій.

3.4.17. Здійснювати з початку виконання Робіт згідно вимог ДБН ведення Виконавчої документації, здійснювати записи у журналах виконання Робіт. Здійснювати оформлення актів Прихованих Робіт, стежити за наявністю сертифікатів, технічної документації на матеріали, враховувати записи про виявлені порушення і вносити до журналу записи про їх усунення. Контролювати якість Робіт. Вищевказані вимоги цього пункту стосуються також Робіт Субпідрядників. Забезпечити наявність на Будівельному майданчику копій дозволів, ліцензій (в т.ч. Субпідрядників) та іншої дозвільної документації, а також забезпечити проставляння підпису працівниками Генпідрядника та Субпідрядників у журналі охорони праці.

3.4.18. ДотримуватисьтанестивідповідальністьзадотриманнясвоїмитазалученимипрацівникаминаОб'єктісанітарнихіпротипожежнихнормтавимог, правилтехнікибезпеки, охоронипраць, охоронизовнішньогосередовища, складуванняматеріалів, розміщеннятавикористаннятехніки. ОрганізуватизбіртаскладуваннянаБудівельномумайданчикусміття, щоутворилосявнаслідокбезпосередньоїдіяльності Генпідрядниката/абоСубпідрядниківуспеціальновідведеномуЗамовникомдляцьогомісцінаБудівельномумайданчику.

3.4.19. Усувати за власний рахунок недоліки у Роботах, які виникли з вини Генпідрядника або залучених Субпідрядників.

3.4.20. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з виконанням Робіт за цим Договором, Генпідрядник протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору, зобов'язаний призначити відповідним наказом своїх повноважних представників.

3.4.21. Забезпечити збереження та дбайливо ставитися до існуючих зовнішніх мереж, що перетинають Будівельний майданчик. Викликати аварійні служби у разі виникнення пошкоджень цих мереж та проводити роботи з усунення пошкоджень (в разі виникнення пошкоджень зі своєї вини) за рахунок власних коштів чи за рахунок коштів Субпідрядників винних у виникненні пошкоджень.

3.4.22. Оформити за участю Замовника акт передачі у розпорядженняБудівельного майданчика та Об’єкту незавершеного будівництвапротягом 30-тикалендарних днів після підписання цього Договору.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА РОЗПОДІЛУ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

4.1. Ціна цьогоДоговору та відповідно загальна вартість будівельних Робіт являє собою суму вартостей Робіт, матеріалів та інших витратна спорудження Об’єкту і визначається після закінчення будівництвашляхом фактичного розрахункувартості будівництва та супутніх витрат за цим Договором.

Цей договір не передбачає грошових або інших видів розрахунків між сторонами окрім випадків відшкодування витрат та збитків, що передбачені у п. 3.3.16 ст. 3, п. 7.5, 7.6, 7.7 ст. 7, та п. 10.4 ст. 10 Цього договору.

4.2. Загальна частка Об’єкта Замовника складає – ______ загальної площі квартир Об’єкту, за виключенням частки Генпідрядника, визначеної п. 4.3. цього Договору.

4.3. Загальна частка Об’єкта Генпідрядника складає всі житлові та нежитлові приміщення Об’єкту за виключенням частки Замовника, визначеної п. 4.2. цього Договору.

4.4. В момент підписання цього Договору Сторони укладають Акт розподілу Об’єкту, згідно п.п. 4.2, 4.3. цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.5. Після підписання Актурозподілу Об’єкту Замовник має право вільно розпоряджатися (в тому числі укладати будь-які цивільно-правові, господарські договори та інші правочини з третіми особами) площами, що закріплені за ним згідно Акту розподілу Об’єкту.

4.6. Після підписання Акту розподілу Об’єкту Генпідрядник має право вільно розпоряджатися (в тому числі укладати будь-які цивільно-правові, господарські договори та інші правочини з третіми особами) площами, що закріплені за ним згідно Акту розподілу Об’єкту, в т.ч. в процесі будівництва Об’єкту.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строки виконання Робіт при будівництві Об'єкту визначаються проектною документацією.

5.2. Генпідрядник зобов'язаний виконати в повному обсязі всі роботи по будівництву Об'єкту не пізніше ______________ р.

5.3. Замовник зобов’язаний здати Об'єкт в експлуатацію не пізніше ___________ р.

5.4. Сторони можуть переглядати строки виконання Робіт за їх взаємною згодою шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних Додаткових угод до цього Договору.

5.5. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей Договір в разі:

(а) виникнення форс-мажорних обставин;

(б) зміни проектних рішень,

(в) дій третіх осіб, що унеможливлюють своєчасне виконання Робіт, з документальним підтвердженням цього Генпідрядником, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Генпідрядника обставинами.

5.6. Датою завершення Робіт по будівництву Генпідрядником вважається _________.

5.7. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження кожної відокремленої секції (багатоквартирного житлового будинку) Об’єкта до введення в експлуатацію несе Генпідрядник.

6. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

6.1. Генпідрядник гарантує Замовнику та/або будь-якому подальшому законному власнику та/або користувачу Об'єкту (разом надалі — "Власнику") якість закінчених Робіт і змонтованих конструкцій, їх відповідність Проектній документації.

6.1. Гарантійні строки якості закінчених Робіт становлять 10 (десять) років з дня введення кожної відокремленої секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкта в експлуатацію, але в будь-якому разі не менше строків, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Гарантійні строки експлуатації Об'єкту становлять 10 (десять) років з дня введення кожної відокремленої секції (багатоквартирного житлового будинку) Об'єкта в експлуатацію, за винятком обладнання, гарантійний строк на яке встановлюється відповідними паспортами на це обладнання.

6.2. Генпідрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок недоробки, шо виникнуть протягом строку гарантії і зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, умов цього Договору, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природнього зносу Об'єкта, або його частини, порушення правил його експлуатації, неналежного, або несвоєчасного ремонту Об'єкта.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України та положеннями цього Договору.

7.2. Замовник не відповідає по зобов'язанням Генпідрядники, що виникли у зв'язку з виконанням цього Договору.

7.3. Генпідрядник не відповідає по зобов'язанням Замовника, що виникли під час  виконання цього Договору.

7.4. Генпідрядник несе майнову відповідальність перед третіми особами, що беруть участь у будівництві, проектними, підрядними організаціями інвесторами та/або іншими кредиторами.

7.5. При розірванні цього договору за ініціативою однієї із Сторін, ініціююча розірвання Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні збитки у повному обсязі, що виникли у зв’язку з таким розірваннім, включаючи невиконанням договірних зобов’язань Сторони перед третіми особами.

7.6. Якщо в терміни визначені цим Договором Об’єкт не буде зданий в експлуатацію з вини Замовника, останній зобов’язується відшкодувати Генпідряднику збитки у повному обсязі, що виникли у зв’язку з порушенням терміну введеня в експлуатацію, включаючи невиконанням договірних зобов’язань Сторони перед третіми особами.

7.7. В разі вимушеної зупинки будівництва, що сталась з вини Замовника, останній зобов’язаний відшкодувати Генпідряднику документально підтверджені витрати за вимушений простій протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги.

8. ФОРС-МАЖОРШ ОБСТАВИНИ (Обставини непереборної сили)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке повне або часткове невиконання зобов'язань викликане виникненням і дією обставин форс-мажору і їх наслідків.

8.2. Обставинами форс-мажору (обставинами непереборної сили) є наступні обставини, які можуть створитися в результаті непередбачених і виняткових за характером подій: повінь, пожежа, землетрус або інші стихійні біди, страйки, масова непокора, військові дії і інші подібні події, і безпосередньо вплинути па виконання Сторонами умов цього Договору.

8.3. Якщо яка-небудь з виниклих обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань, прийнятих на себе якою-небудь із Сторін, то термін виконання таких зобов'язань для даної Сторони продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли як безпосередньо такі обставини, так і їх наслідки.

8.4. Сторона, яка зіткнулася з якими-небудь обставинами форс-мажору, внаслідок чого створилася неможливість виконання нею зобов’язань по прийнятим на себе за цим Договором, зобов’язана письмово повідомити про настання  цієї обставини іншу Сторону Договору, беззволікання, проте не пізнане ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин, і вжити заходи по максимальному зменшенню негативної дії цих обставин для інших Сторін цього Договору. У повідомленні, окрім характеру такої обставини і його можливих наслідків, повинні бути вказані дата виникнення таких обставин і передбачувана дата закінчення їх дії. Несповіщення або невчасне сповіщення позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини надалі.

8.5. У випадку, якщо дія обставин форс-мажору і їх результату, продовжаться більше трьох місяців, будь-яка зі Сторін мас право поставнійпитання про часткове або повне припинення цього Договору. При цьому Сторони мають право вимагати компенсації за свої втрати, включаючи покриття витрат, пов'язаних з виконанням своїх зобов'язань до настання форс-мажорних обставин.

8.6. За наявності у якої-небудь зі Сторін інформації про можливу стихійну біду або іншу обставину форс - мажору ця Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону, а також, по можливості, дати свої рекомендації, засновані на досвіді, про порядок виконання зобов'язань за даним Договором.

8.7. Факти, які містяться в повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин, повинні бути підтверджені актами та або довідками компетентних державних органів.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори між Сторонами за Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, спори вирішуються у відповідному господарськомусуді за встановленою діючим законодавством України підвідомчістю та підсудністю спору.

9.2. Наявність яких-небудь спорів, розбіжностей або претензій, рівно як і факт майбутнього судового розгляду за даним Договором не звільняє жодну із Сторін від її відповідних зобов'язань за цим Договором.

10. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань та умов Договору. Виконання Генпідрядником зобов'язань за цим Договором починається з моменту передачі Замовником Будівельного майданчика та Об’єкту незавершеного будівництва за Актом приймання- передачі Генпідряднику. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.2. Розірвання Договору Сторонами може бути в наступних випадках:

10.2.1. 3а згодою Сторін, що оформляється відповідною Додатковою угодою до цього Договору;

10.3. Розірвання Договору Замовником може бути в наступних випадках:

  • відсутність у Генпідрядника коштів для фінансування будівництва Об'єкта;
  • виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у Об'єкт, у тому числі через обставини непереборної сили, та за рішеннями відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування:
  • суттєве порушення договірних зобов'язань Генпідрядником, що створює передумови для невиконання їм своїх зобов'язань у встановлені строки або грубих порушеннях вимог будівельних норм і правил;
  • банкрутство або реорганізація Генпідрядника.

10.4. Розірвання Договору Генпідрядником може бути в наступних випадках:

  • недотримання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором.
  • зупинка будівництва з вини Замовника, або дій третіх осіб на строк понад ____. При цьому Замовник відшкодовує Генпідряднику понесені ним документально підтверджені витрати пов’язані з розірванням, яке виникло із-за зупинки будівництва на вказаний термін з вини Замовника.

10.5. Сторона, що бажає розірвати цей Договір, повинна письмово попередити іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

10.6. Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку, крім вказаних цим Договором випадків та за рішенням суду.

11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

11.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, яке регулює зобов'язання Сторін за цим Договором.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.2. Невикористання або невчасне використовування якої-небудь із Сторін якого-небудь права за цим Договором не вважається відмовою від цього права, а разове або часткове використання будь-якого такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або будь-якого іншого права. Всі права і засоби захисту за цим Договором доповнюють, а не виключають інші можливі права і засоби захисту.

12.3. Якщо одне або декілька положень цього Договору будуть визнані у встановленому порядку недійсними, незаконними або нездійсненими  в примусовому порядку ,це жодним чином  не зачіпає і не обмежує дійсності, законності і здійсненності примусовому порядку решта його положень; при умові, проте, шо в ньому випадку Сторони зобов'язуються докласти всі зусилля для заміни положення, що втратило силу, новим, юридично дійсним положенням та близькими по змісту до тих положень, що визнані недійсними, незаконними або нездійсненними.

12.4. Заголовки статей і пунктів цього Договору приведені тільки для зручності користування документом і не визначають і не зачіпають значення або тлумачення яких-небудь його положень.

12.5. В процесі виконання Договору Сторони за взаємною згодою можуть змінювати та/або доповнювати його у межи, шляхом підписання додаткових угод до даного Договору та/або до Угод до Договору, які стають його невід'ємною частиною. Внесення змін в умови Договору в односторонньому порядку не допускається.

12.6. Будь-які специфікації, додатки, Угоди, зміни, доповнення та додаткові угоди, Акти до Договору є його невід'ємною частиною і будуть дійсними, якщо вони складені в письмовій формі українською та/або російською мовою і підписані уповноваженими представниками Сторін.

12.7. Замовник є неприбутковою установою.

12.8. Генпідрядник є платником податку ( вказати систему оподаткування).

12.9. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

12.10. Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

12.11. До цього Договору додається, як його невід’ємна частина:

Додаток 1 – Календарний графік виконання робіт.

Додаток 2 – Акт розподілу Об’єкту.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

 

ГЕНПІДРЯДНИК

 

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                            О. В. Резнік

Коментарі