Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про створення комунального закладу

Броварської міської ради Київської області

«Дитячо-юнацька спортивна

школа з ушу та єдиноборств»

 

 

Розглянувши подання начальника відділу молоді та спорту  Броварської міської ради  № 212 від  29.08.2018 р., керуючись статтею 26, ст. 54 п. 4 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комунальний заклад Броварської міської ради Київської області «Дитячо-юнацька спортивна школа з  ушу та єдиноборств»  з  01 січня 2019 р.

2. Затвердити статут комунального закладу Броварської міської ради Київської області «Дитячо-юнацька спортивна школа з  ушу та єдиноборств» (Додаток 1).

3. Затвердити штатний розпис комунального закладу Броварської міської ради Київської області «Дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств»  (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

 

 

Міський голова                                                                   І.В.  Сапожко

 

 

 

 

м. Бровари

від 27 вересня 2018 року

№ 1070-45-07

 

 

Додаток 1 

до рішення Броварської міської ради

від 27 вересня 2018 року № 1070-45-07

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА

СПОРТИВНА ШКОЛА  З УШУ ТА ЄДИНОБОРСТВ»

 

 

 

 Бровари

2018 рік

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад Броварської міської ради Київської області “Дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств ” (далі ДЮСШ) є – позашкільним навчальним закладом спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців у вибраних видах  спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів з видів спорту, що розвиваються в закладі до складу збірних команд міста, області та спортивного резерву для збірних команд України.

1.2. Засновником (власником) ДЮСШ  є Броварська міська рада Київської області (далі – засновник), а функції оперативного управління закладом, координації та контролю за його діяльністю здійснює відділ фізичної культури і спорту Броварської міської ради.

1.3. ДЮСШ  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування  та цим статутом.

1.4. ДЮСШ  є юридичною особою, має особові та реєстраційні рахунки, гербову печатку, штамп зі своїм найменуванням та є неприбутковим закладом.

1.5. Повне найменування:

- українською мовою:Комунальний заклад Броварської міської ради Київської області “Дитячо-юнацька спортивна школа з УШУ та єдиноборств ”.

-  англійською мовою: Communal enterprise of the Brovarsky city council of Kyiv region "Children's and Youth Sports School for Martial Arts "

1.6.   Скорочене найменування:

- українською мовою: КЗБМРКО "ДЮСШ з УШУ та єдиноборств»".

- англійською мовою: CEBCCKR  "CYSS for Martial Arts»".

Адреса ДЮСШ: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні 9А.

 

ІІ. Організаційно-правові засади 

діяльності ДЮСШ з ушу та єдиноборств

 

2.1. ДЮСШ є дитячо-юнацьким позашкільним спортивним закладом з ушу та єдиноборств.

2.2. Відкриття (закриття) відділень з інших видів спорту здійснюється за рішенням засновника (власника) спортивної школи, погодженим із структурним підрозділом з фізичної культури і спорту органу місцевого самоврядування.

2.3. Діяльність ДЮСШ  направлена на гармонійний розвиток особистості, фізичну підготовку, зміцнення здоров'я відвідувачів, досягнення вихованцями високих спортивних результатів на різного рівня змаганнях, підготовку спортивного резерву до складу збірних команд міста, області та України з метою їх участі у відповідальних змаганнях.

2.4. Відділення з виду спорту спортивної школи може включати такі групи:

- початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду спорту, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду спорту, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;

- базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого – третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого – п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду спорту із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;

- спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;

- підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді спорту на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

2.5. Навчально-тренувальна та спортивна робота в ДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

2.6. Режим щоденної роботи ДЮСШ  визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією спортивної школи та колективом.

2.7. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи ДЮСШ встановлюється відповідно до затвердженої навчальної програми з обраного виду спорту.

2.8. Навчальний рік в ДЮСШ  починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової та базової підготовки передбачається проведення протягом 6 тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.

2.9. До ДЮСШ приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою та спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до ДЮСШ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодження з МОЗ та відповідно до затвердженої навчальної програми з обраного виду спорту.

Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років залишаються у спортивній школі у групах базової підготовки 4-го і 5-го року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням зі структурним підрозділом з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

2.10. Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, які беруть участь у Чемпіонатах України не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд ДЮСШ  протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповнюваності груп.

2.11. У разі потреби ДЮСШ  проводить роботу щодо відкриття у   загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях та інших навчальних закладах спеціалізованих класів з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом.

2.12. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період.

2.13. ДЮСШ  виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до порядку та норм затверджених Мінмолодьспортом та інших нормативних актів.

2.14. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше як 100 днів, у групах спеціалізованої підготовки не більше як 150 днів на рік. Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше 250 днів на рік.

2.15. ДЮСШ  відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішньошкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 

ІІІ. Учасники навчально-тренувальної  та спортивної роботи

 

3.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи у ДЮСШ  є:

- вихованці;

- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;

- батьки та особи, що їх замінюють;

- директор та його заступники.

3.2. Вихованці ДЮСШ  мають право на:

- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та МОН;

- добровільний вибір виду спорту;

- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;

- користування матеріально-технічною, спортивною базою, інвентарем та обладнанням спортивної школи, одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального призначення;

- забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і назад, виходячи з фінансових можливостей школи;

- медичне та фармакологічне обслуговування, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи,  медичне страхування;

- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці ДЮСШ  зобов’язані:

- поєднувати заняття у спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому закладі та інших навчальних закладах;

- виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

- підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;

- додержуватись здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;

- брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;

- додержуватись вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання в групах базової підготовки;

- виконувати положення антидопінгового законодавства;

- берегти державне, громадське і особисте майно;

- додержуватися вимог статуту та правил поведінки вихованця спортивної школи.

3.4. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

Інструктор-методист спортивної школи:

- здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору вихованців, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням груп, результатами навчально-тренувальної роботи, контролює проходження підвищення кваліфікації тренерами-викладачами, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

- веде статистичний облік та проводить аналіз результатів роботи спортивної школи, відділень, груп, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

- здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням індивідуальних планів та відповідає за складення і додержання розкладу занять.

3.5. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр".

Тренери-викладачі та інші фахівці залучені до роботи в ДЮСШ, мають право на:

- внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи та тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців,застосування стягнень до осіб, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;

- підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;

- вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- моральне та матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

- забезпечення у встановленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці.

3.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у спортивній школі, зобов’язані:

- користуватися в роботі навчальними програмами з видів спорту;

- навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

- сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я;

- здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;

- додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

- берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;

- постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

- вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

- сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;

- додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

- брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

- додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ДЮСШ.

3.7. Старший тренер-викладач відділення ДЮСШ  виконує обов’язки, визначені для тренерів-викладачів і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, комплектування груп та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів на змаганнях. Здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм антидопінгового законодавства.   

3.8. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

- вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи у школі, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв'язків;

- захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи.

Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

3.9. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

3.10. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

3.11. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінмолодьспорту і МОЗ.

Лікар або середній медичний працівник спортивної школи забезпечує здійснення медичного контролю за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.

З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

- контроль за проходженням вихованцями диспансерного обстеження (не менше двох разів на рік);

- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

- відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням термінів поновлення занять після захворювання або травми;

- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

- облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.       

3.12. Питання організації праці колективу спортивної школи, права та обов’язки працівників, вихованців регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

IV. Керівництво спортивною школою

 

4.1. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який призначається на посаду (звільняється з посади) засновником відповідно до чинного законодавства України.

На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому Мінмолодьспортом.

4.2. Директор спортивної школи:

- здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

- забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником (власником) за її результати;

- в установленому порядку розробляє структуру, штатний розпис спортивної школи та подає на затвердження керівнику відповідної установи (організації) вищого рівня, контролює додержання виконавської та фінансової дисципліни;

- забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

- представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

- приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;

- установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної

допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

- несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи.

4.3. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше трьох років.        

4.4. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:

- несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

- контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

- організовує роботу інструкторів-методистів;

- здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

- готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

- координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

- несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

- організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

 

V. Фінансово-господарська діяльність школи

 

5.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи проводиться відповідно до законодавства та статуту.

5.2. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством через централізовану бухгалтерію виконавчого органу міської ради з питань фізичної культури та спорту.

5.3. Додаткові джерела фінансування ДЮСШ:

- доходи отримані за рахунок  діяльності по наданню платних послуг населенню і виконання робіт /послуг/, підприємствам, організаціям, установам;

- благодійні внески, пожертвування підприємств, фондів, громадян (в т.ч. і із-за меж України);

- кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування не можуть бути розподілені серед працівників, а використовуються виключно для оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску, а також на фінансування видатків на утримання закладу;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. ДЮСШ  має право, за погодженням із головним розпорядником коштів, самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення.

5.5. Відносини ДЮСШ з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

5.6. Заклад, за погодженням із головним розпорядником коштів, реалізує свої послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках передбачених законодавчими актами України − за державними /регульованими/ цінами та тарифами.

5.7. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту, в межах кошторису, затвердженого  головним розпорядником коштів;

- модернізувати власну матеріально-технічну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

- надавати в установленому порядку платні послуги;

- виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної школи.

5.8. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивній школі за відсутності власної спортивної бази можуть надаватись в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і не погіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

5.9. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

5.10. Питання соціального розвитку ДЮСШ  вирішується трудовим колективом згідно колективного договору та законодавчих актів України.

 

VІ. Міжнародна діяльність

 

6.1. ДЮСШ  за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

6.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 

VІІ. Документація спортивної школи. Порядок обліку та звітності

 

7.1. Перелік документів спортивної школи, порядок обліку та звітності ведеться відповідно вимог, затверджених Міністерством України у справах молоді та спорту.

7.2. У разі виробничої необхідності спортивна школа може використовувати додаткові документи, необхідні для забезпечення діяльності школи на належному рівні, а також створювати власні документи для використання у практичній роботі.

 

VІІІ. Прикінцеві положення

 

8.1. Рішення про ліквідацію та реорганізацію ДЮСШ приймає засновник з власної ініціативи або на підставі рішення суду.

8.2. Ліквідація ДЮСШ  здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється засновником, або іншим органом, визначеним законом. Про порядок ліквідації ДЮСШ  ліквідаційна комісія сповіщає в засобах масової інформації.

8.3. Ліквідаційна комісія забезпечує соціальні гарантії вивільненим працівникам у відповідності з чинним законодавством.

8.4. Ліквідація ДЮСШ  вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

8.5. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, поділу, злиття, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

 

 

Статут складається з 8 розділів на 13 сторінках.

 

 

 

Міський голова                                                                            І.В. Сапожко

 

 

 

Додаток 2

                                                                                        до рішення 

                                                                                        Броварської міської ради

                                                                                      від 27.09.2018р. № 1070-45-07

 

 

Штатний розпис

комунального закладу Броварської міської ради Київської області

«Дитячо-юнацька спортивна школа з ушу та єдиноборств»

 

З/п

Посада

Кількість штатних одиниць

1.

Директор

1

2.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

1

4.

Інструктор-методист

1

5.

Оператор комп’ютерного набору

1

6.

Лікар

1

7.

Медична сестра

0,5

12.

Тренери-викладачі

12

           Всього:

17,5

 

 

 

 

Міський голова                                                                      І.В. Сапожко  

 

Коментарі