Маєш право знати - Бровари
Ця версія документу є найновішою

Текст документу

версія для друку

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т ЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  26.06.2018    №  431

м. Бровари

 

 

 

Про організацію обліку дітей

шкільного віку та учнів міста Бровари

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої освіти, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

  1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів міста Бровари, що додається.
  2. Визначити управління освіти і науки Броварської міської ради (Мельник О.М.) відповідальним за створення та оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку та учнів міста Бровари.
  3. Відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області (Скирта Р.І.), службі у справах дітей та сім’ї Броварської міської ради Київської області (Теплюк Л.М.), спеціальним установам та закладам, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень дітей, іншим адміністративно-територіальним одиницям, житлово-експлуатаційним організаціям забезпечити виконання вимог, викладених у розділі 2 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів міста Бровари.
  4. Керівникам закладів загальної середньої освіти, професійно-технічних та вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації міста Бровари забезпечити виконання вимог, викладених у розділі 3 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів міста Бровари.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

 

Виконуючий обов’язки

міського голови – заступник                                                                 Г.П. Голубовський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради

від 26.06.2018 № 431

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів міста Бровари

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Бровари (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Бровари з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів».

1.2. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій м. Бровари з метою забезпечення здобуття дітьми шкільного віку та учнями загальної середньої освіти. 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;

заклад освіти – заклад, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про інформацію».

1.4. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

2. Організація ведення обліку дітей шкільного віку

2.1. Облік дітей шкільного віку ведеться в межах м. Бровари.

2.2. Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області, як уповноважений орган за організацію ведення обліку дітей шкільного віку:

2.2.1. Організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах м. Бровари, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо).

2.2.2. Призначає посадову особу, яка відповідає за постійне оновлення реєстру обліку дітей шкільного віку та учнів (надалі – Реєстр).

2.3. Посадова особа, що відповідає за постійне оновлення Реєстру:

2.3.1. Вносить до Реєстру персональні дані дітей шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами.

2.3.2. Видаляє дані дитини з Реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

2.3.3. Отримує дані дітей шкільного віку від відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, служби у справах дітей та сім’ї Броварської міської ради Київської області, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, інших адміністративно-територіальних одиниць, житлово-експлуатаційних організацій, закладів освіти міста Бровари.

2.3.4. Використовує для створення та оновлення Реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

2.3.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, у тому числі звіряє їх з даними Реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.

Дані можуть також бути внесені до Реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання відповідальній особі управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області.

У разі, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в Реєстрі її дані до сектору ювенальної превенції Броварського відділу поліції в Київській області та службі у справах дітей та сім’ї Броварської міської ради Київської області, для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

2.3.6. Складає і подає на підставі даних Реєстру статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

2.4. Відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, служба у справах дітей та сім’ї Броварської міської ради Київської області, спеціальні установи та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень дітей, інші адміністративно-територіальні одиниці, житлово-експлуатаційні організації, заклади освіти міста сприяють постійному оновленню реєстру обліку дітей шкільного віку.

2.5.Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється.

 

3. Організація ведення обліку учнів

3.1. Облік учнів ведуть заклади загальної середньої освіти, професійно-технічні та вищі заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації міста Бровари (далі – заклади освіти), які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

3.2. Заклади освіти:

3.2.1. Подають щороку, не пізніше 15 вересня, відповідальній особі управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області дані всіх учнів, які до нього зараховані.

3.2.2. Подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно територіальної одиниці, на території якої розташований заклад, у якому учень здобував загальну середню освіту.

3.2.3. Невідкладно надають у Броварський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області дані учнів, які не досягли повноліття і відсутні на заняттях протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечують зберігання в особовій справі учня протягом поточного навчального року відповідних медичних довідок закладів охорони здоров’я або письмових пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що підтверджують причини відсутності учня на навчальних заняттях.

3.2.5. У разі переведення учня до іншого навчального закладу або його відрахування в установленому порядку заклад, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідальній особі управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

3.2.6. Ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену діючим законодавством.

3.3. Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу, з якого він переводиться, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

3.4. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

- копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

 

4. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку та учнів

4.1. Контроль за веденням обліку дітей шкільного віку в частині реалізації управлінням освіти і науки Броварської міської ради Київської області повноважень, визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області.

4.2. Контроль за веденням обліку учнів закладів освіти міста Бровари здійснює уповноважений орган – управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області.

 

 

Заступник міського голови –

виконуюча обов’язки

керуючого справами виконкому                                                   Л.М. Виноградова

Коментарі